دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

پرتال اصلی دانشگاه در حال ارتقا می باشد و بزودی جایگزین این صفحه موقت خواهد شد.

لینکهای ضروری

سامانه اتوماسیون اداری
سامانه پست الکترونیک
سامانه فیش حقوقی
سامانه خدمات آموزشی -سما
سامانه خدمات پژوهشی-ژیرو
کتابخانه مرکزی
آزمایشگاه مرکزیخدمات ویژه دانشجویان

سامانه رزرو غذا
سامانه خدمات خوابگاهی